Wettelijke bepalingen

UITGEVERS EN INFORMATIEVERWERKERS

UBA vzw
KBO-nr.: 0407.722.078
+32 (0)2 881 03 70
contact@ubabelgium.be

Maatschappelijke zetel
Buro & Design Center
Esplanade, 1
1020 Brussel

Vertegenwoordiger
Mia Venken, COO

WE MEDIA vzw
KBO-nr.: 0409.569.137
+32 (0)2 558 97 50
info@wemedia.be

Exploitatie zetel
Z1. Researchpark 120,
1730 ZELLIK

Vertegenwoordiger
Marc Dupain, General Manager

EIGENDOM EN GEBRUIK

Digital Ad Trust Belgium is een geregistreerd merk dat toebehoort aan voormelde Uitgevers. De domeinnaam « digitaladtrust.be » is voorbehouden aan het exclusieve gebruik door hen. De Uitgevers houden deze website operationeel om de bezoekers te informeren over de aangeboden diensten.
Het beleid op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op alle personen die de website bezoeken, ongeacht de plaats waar ze zich bevinden of de aard van hun individuele toegang. Van zodra u op de site bent, aanvaardt u de hierna vermelde toegangsvoorwaarden. Indien u die weigert, verzoeken wij u deze website niet langer te raadplegen. U dient er rekening mee te houden dat de gebruiksvoorwaarden regelmatig kunnen worden gewijzigd en/of herzien en dat bij elke nieuwe verbinding met de website u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden sowieso aanvaardt.

TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot deze website en het gebruik daarvan zijn voorbehouden tot een strikt persoonlijk gebruik. De informatie wordt gratis verstrekt en zonder enige verplichting langs de kant van de Uitgevers. De verstrekte informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgezegd. De uitgevers behouden zich eveneens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de volledige website of een deel daarvan op te schorten, stop te zetten of te beperken.

NALEVING VAN DE BELGISCHE WET TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Uitgevers eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website. De persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website werden doorgegeven, betreffen de persoonsgegevens die u vrijwillig hebt ingevoerd tijdens uw verzoek om informatie, uw intekening op een audit of uw vragen betreffende onze publicaties. Die worden bewaard en opgenomen in een databank om u op de hoogte te houden van bepaalde informatie en/of activiteiten.

Uw gegevens worden gebruikt:

 1. Met het oog op administratief beheer
 2. Om u op de hoogte te houden van relevante informatie en dit conform de door onze vereniging nagestreefde doelstellingen
 3. Om de handelingen waarop u hebt ingeschreven, zo goed mogelijk te beheren.

In geen geval worden de verzamelde persoonsgegevens verkocht of doorgegeven aan derden, noch worden ze gebruikt voor onvoorziene doeleinden. Niettemin kunnen de Uitgevers uw gegevens gebruiken in het licht van specifieke en organisatorische doeleinden en dit samen met de vennootschap die de gevraagde audit uitvoert.

Die gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de levering van de diensten door de Uitgevers of tot u hebt aangegeven dat de gegevens niet langer mogen worden verwerkt.

Conform de Wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijnde de Wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 beschikt u ten opzichte van de Uitgevers over de volgende rechten wat betreft uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: u hebt het recht op elk moment en gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens evenals van de manier waarop de Uitgevers die gebruiken.
 • Recht op rechtzetting: u hebt het recht om van de Uitgevers zo snel mogelijk de rechtzetting van de persoonsgegevens te verlangen die u aanbelangen en onjuist blijken. U hebt ook het recht te verlangen dat onvolledige gegevens worden aangevuld.
 • Recht op verwijdering (“recht op vergetelheid”): u hebt het recht om van de Uitgevers de verwijdering te vragen van de gegevens die u aanbelangen en de Uitgevers hebben de plicht om zo snel mogelijk die gegevens te wissen wanneer:
  • a) De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn met betrekking tot de doelstellingen waarvoor die werden verzameld of op enigerlei andere manier werden verzameld;
  • b) U uw instemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd en er geen andere juridische basis voor verwerking meer bestaat;
 • Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens: u hebt het recht om van de Uitgevers de beperking van de gegevensverwerking te verlangen wanneer een van de volgende elementen van toepassing is:
  • a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. U moet de Uitgevers wel de tijd gunnen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • b) U hebt zich tegen de verwerking verzet tijdens de controle die moest nagaan of de gewettigde argumenten van de verwerkingsverantwoordelijke gelden boven de uwe.
 • Recht op verzet: u beschikt ook over het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van gerechtvaardigde en ernstige redenen.

Bovendien hebt u altijd het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dat geval hoeft u geen enkele reden op te geven.

Hiervoor kan u contact opnemen via het e-mailadres  info@ubabelgium.be of op het volgende postadres:
UBA – Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 8, 1020 Brussel, België.

Elke klacht kan ook worden gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel. +32 (0)2 274 48 00
e-mail: commission@privacycommission.be

Wij hebben ook veiligheidsmaatregelen genomen die zijn aangepast aan technische en organisatorische plannen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de bekendmaking per ongeluk van uw persoonsgegevens aan derden te voorkomen evenals elke ongeoorloofde verwerking van die gegevens.

AUTEURSRECHTEN

De hele website en elk van de elementen daarvan afzonderlijk vallen onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen onder intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, onder meer, de bescherming van auteursrechten, het merkenrecht, het recht betreffende databanken, enz.).

Alle reproductie- en weergaverechten en elke publieke communicatie is voorbehouden met inbegrip van downloadbare documenten en visuele voorstellingen, audiovisuele, fotografische of andere weergaves. De reproductie van de volledige website of een deel daarvan op om het even welk elektronisch medium is formeel verboden, tenzij de Uitgevers daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

MERKEN

De merken en de logo’s die op de website worden geciteerd, zijn geregistreerd door de vennootschappen, verenigingen of instellingen die daarvan de eigenaars zijn. Om het even welke reproductie of het gebruik daarvan is verboden, tenzij de eigenaars van het merk of het logo daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

LINKS

Om het u gemakkelijk te maken kan deze website links naar websites bevatten die niet aan de Uitgevers toebehoren. U dient er rekening mee te houden dat de Uitgevers de inhoud van dergelijke websites niet kunnen sturen of beïnvloeden. Bovendien is het zo dat als de Uitgevers u toegang verlenen tot websites die hun niet toebehoren, dat in geen enkel geval impliceert dat de Uitgevers dergelijke websites goedkeuren dan wel ondersteunen. Daarnaast is het zo dat de Uitgevers op geen enkele manier verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Elke link naar de website van de Uitgevers dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaande of schriftelijke instemming vanwege de Uitgevers. De Uitgevers wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand wat betreft de inhoud van websites die met de website van de Uitgevers zijn gelinkt, en meer in het algemeen wat betreft zaken die door het bestaan van dergelijke links ontstaan.

DISCLAIMER

De informatie die op deze website wordt verstrekt, wordt met de grootste zorg opgesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde aspecten niet altijd en in alle opzichten volledig en actueel zijn. Aarzelt u niet om ons hiervan in kennis te stellen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar het adres info@datbelgium.be
De Uitgevers waarborgen niet de juistheid, de precisie, de volledigheid en de nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt vermeld. De Uitgevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die uit uw toegang tot of het gebruik van deze website voortvloeit.
De Uitgevers verzoeken al hun contactpersonen de van kracht zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder de wetten betreffende de bescherming van de vrije mededinging. Geen enkele van die gegevens mag worden beschouwd als een prijsaanbeveling door de Uitgevers.